Platba nájomného a depozit za prenajaté vozidlo.

Nájomné je prenajímateľovi splatné  v hotovosti pri prebratí vozidla nájomcom.

Nájomca sa zaväzuje v deň prevzatia vozidla zložiť aj depozit za motorové vozidlo vo výške 150 €.

Depozit bude pri dodržaní podmienok Zmluvy o prenájme  neodkladne vrátený nájomcovi pri

pri prebratí vozidla prenajímateľom . 

Pri nedodržaní podmienok Zmluvy o prenájme budú z depozitu za motorové vozidlo

uspokojené nároky prenajímateľa vyplývajúce zo zmluvy o prenájme, v prípade dopravnej nehody bude

depozit použitý na uspokojenie nárokov poisťovne a úhradu spoluúčasti na havarijnom poistení.