Doklady potrebné k uzavretiu zmluvy o prenájme:

Platný Občiansky preukaz

Platný Vodičský preukaz

Začiatok prenájmu plynie odo dňa prevzatia vozidla nájomcom alebo zástupcom nájomcu uvedeného v preberacom protokole vozidla.

Cena nájmu je určená za každých 24 hodín trvania nájmu, počítaných od hodiny odovzdania vozidla nájomcovi  uvedenej v preberacom protokole.
Prenajímateľ si vyhradzuje právo zamietnuť prenajatie vozidla .

Ukončenie prenájmu nastane vrátením vozidla prenajímateľovi podľa dohodnutých podmienok.

Pri nedodržaní termínu vrátenia vozidla prenajímateľovi vzniká nájomcovi povinnosť uhradiť ďalšie nájomné podľa  platného cenníka prenajímateľa.

Náklady na pohonné hmoty,  čistenie, umývanie, opravu poškodených pneumatík hradí nájomca.
Nájomné zahŕňa poistenie vozidla pre celú Európu pre prípad poškodenia, alebo odcudzenia, povinné zmluvné poistenie, údržbu vozidla a bežné opravy ,SK diaľničnú známku.
Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky :
1. Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet nájmu  nevznikla škoda.
2. Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na účely, na ktoré dopravný prostriedok slúži.
3. Vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom dopravný prostriedok nájomca prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
4. Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu a znečisteniu vozidla.
5. Pravidelne kontrolovať stav, teplotu a množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní, brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, údržbu a stav akumulátora.
6. Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi.
7. Pristaviť vozidlo na vykonanie pravidelnej údržby, prehliadky alebo kontroly podľa požiadaviek prenajímateľa.
8. Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je vozidlo vybavené tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu.
9. Poruchu funkcie tachometra okamžite oznámiť prenajímateľovi a pristaviť vozidlo na výmenu alebo opravu tachometra.
10. Oznámiť prenajímateľovi mená, adresy, čísla vodičských preukazov, a čísla občianskych preukazov všetkých vodičov, ktorí budú s vozidlom jazdiť. Súčasne oboznámiť týchto s podmienkami nájmu.
11. V prípade vzniku poistnej udalosti privolať Políciu a spísať záznam o dopravnej nehode a bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť prenajímateľovi.
12. Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení vozidla.
13. V prípade havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu hradí nájomca nájomné tak ako pri riadnom užívaní vozidla, a to po dobu potrebnú na opravu vozidla, najviac však jeden mesiac od termínu havárie.
14. Pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku prevádzkou motorového vozidla, oznámiť túto škodu poisťovni na predpísanom tlačive a v zákonnej lehote (15 dní). Súčasne o tejto skutočnosti písomne informovať prenajímateľa.
15. V prípade straty OEV (osvedčenia o evidencii vozidla), straty kódového kľúča od vozidla vybaveného imobilizérom, straty kľúča alebo iného zariadenia od mechanického, alebo elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je predmetné vozidlo vybavené, uhradiť prenajímateľovi čiastku vo výške vynaložených nákladov za vybavenie nového OEV, či výrobu a prekódovanie, nových kľúčov alebo opravu zabezpečovacieho zariadenia.

Poistenie a škody:
Nájomca berie na vedomie, že na vozidlo je uhradené povinné zmluvné poistenie za škody spôsobené prevádzkou vozidla vrátane tzv. zelenej karty do zahraničia.
 Vozidlo je havarijne poistené pre prípad havárie a krádeže.
 Každú škodu na vozidle je nájomca povinný hlásiť prenajímateľovi na predpísanom tlačive “Hlásenie škody”.
 Škody na dopravnom prostriedku znáša nájomca, okrem prípadov  ktoré kryje poistenie predmetného vozidla.
 Prenajímateľ zodpovedá za odovzdanie dopravného prostriedku spôsobilého prevádzky a užívania na dohodnutý účel.

Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy  o prenájme v prípade, že nájomca hrubým spôsobom porušuje podmienky tejto zmluvy, opakovane hrubým spôsobom porušuje dopravné predpisy a porušuje technické podmienky prevádzky vozidla

 

Kontakt

P&P Car
Holubyho 54
M A R T I N - SK
+421 905 390 450
+421 905 571 858
pp.autorent@gmail.com